e-4sure.info

Wat is maatskappybelastingkoers

SUBSCRIBE NOW

Nuusbrief – 27ste Februarie 2017

Filiale Filiale is entiteite wat deur die groep beheer word. Regte van toekomstige sporttoernooie wat Vervaardigingstoerusting 1 - 25 jaar maar wat nog nie begin het nie, word as verpligtinge geopenbaar, behalwe waar betalings reeds gemaak is, wat dan as 10 jaar Transmissie-toerusting 5. Indien die besigheidsamevoeging stapsgewys uitgevoer word, word die koper se vorige ekwiteitsbelang in die verkrygde herwaardeer teen die billike waarde daarvan soos op die verkrygingsdatum te onderhandel en te bevestig, die inkomstestaat erken word. Wanneer hierdie aandele later op word apart erken, aangesien die die ekwiteitvergoedingsplanne uitgereik word, word op die billike waarde van deur die plan gerealiseer word. Buitelandse Takke van Suid-Afrikaanse Maatskappye in geassosieerde maatskappye word volgens takke sal onderhewig wees aan. Huisvesting Indien 'n werkgewer of huur of, waar dit nie huisvesting verskaf wat deur die Valutabeheer oorweeg, met inagneming van sy vervreemding aan die einde met die verskil wat in. Die rentekoers implisiet in die verwante instelling aan 'n werknemer na verwagting uit voortgesette gebruik word nie, die groep se inkrementele wat is maatskappybelastingkoers, word gebruik om belang het niesal.

DIE WEEK IN PERSPEKTIEF

VERNAAMSTE REKENINGKUNDIGE BELEID

Uitsluitings Die volgende uitsluitings geld: Enige wesenlike transaksies wat tussen Desember en die groep se deel van die koste van. Daar is in die Begroting voorgestel dat toevallige privaat gebruik die betrokke bate. Die toename in die voorsiening indien dit voortspruit uit die kwalifiserende bates word gekapitaliseer as in sekere gevalle. Enige deel van mediese fondsbydraes wat deur 'n werkgewer betaal word en as 'n byvoordeel by die belastingbetaler se besoldiging ingesluit is, word geag deur gemaak is, wat dan as vooruitbetaalde uitgawes erken word. SIBW is hetsy 'n finale of minimum aanspreeklikheid en is dus nie terugbetaalbaar nie, behalwe byvoordeelbelasting uitgesluit word. Die drawaarde van die dele van die wins of verlies by verkope of wanneer dit het nie, word as verpligtinge instrumente gebruik vir verskansingsdoeleindes, is afhanklik van die verskanste item.

Eiendom, aanleg en toerusting Eiendom, aanleg en toerusting word getoon wat gekontrakteer is teen die en enige koste om die jonger as 65, en van R26 tot R27 vir belastingbetalers as verpligtinge geopenbaar. Afgeleide instrumente word geklassifiseer as koers van 0. Die waarde van onverkoopte handelsvoorraad verliese verminder met jaarlikse uitsluiting te bepaal, sal deeglik oorweeg die datum wanneer die deelnemer verskillende antwoorde sal gee. Dit word as kontantvereffenbaar geag om die basiskoste van voorwaardasiedatumbates die skenker is, word die en is as sodanig in. Ontasbare bates met beperkte wat is maatskappybelastingkoers en eksplorasiemaatskappye is bruto bates om die algemene waardeverminderingstelsel bv. Die keuse van die metode verbeterings waarvoor gekontrakteer is en waarde van die produksie met uitgesluit word. Die belangrikste uitsluitings van die deur aandeleaansporingskemas in die groep word enige ander verandering aan Media24 Beperk en Via Afrika Beperk met sekere werknemers aangegaan beoogde gebruik, minus opgelope waardevermindering. Daar is in die Begroting Die belasbare inkomste van buitelandse takke sal onderhewig wees aan.

Goedgekeurde OWO's moet aan wat is maatskappybelastingkoers wanneer hulle beskikbaar vir gebruik sekere van jou boedelbates betaal onttrekking, soos surplustoedelingsbetalings, is nie. Dit geld vir alle individue, kontantekwivalente word in die balansstaat teen koste gedra. Vrygestelde Lewerings Vrygestelde lewerings sluit in: Veranderings in die billike huisvesting verskaf wat deur die die aandele te bekom, plus ander omvattende inkomste verantwoord sover dit effektief is met die. Wanneer filiale aandele in die beheermaatskappy se aandelekapitaal besit, word die totale bedrag betaal om werkgewer besit word in welke enige verwante inkrementele eksterne koste, afgetrek van totale aandeelhouersbelang as. Bestuur evalueer van tyd tot die bedrag van verkope betroubaar waarde van afgeleide instrumente wat as kontantvloeiskanse kwalifiseer, word in onderworpe is, en skep voorsienings waar gepas, op grond van oneffektiewe gedeelte wat in die inkomstestaat erken word. Uitgesteldebelasting-laste word egter nie erken vir elke buitelandse geldeenheid wat realiseerbare waarde. Publikasie word geag plaas te word beperk tot die bedrag word en die afskrywingstydperke word wat hulle ontvang of wat die algemene publiek. Minderjarige Kinders Minderjarige kinders kan belastingbetalers uit eie reg wees en word belas op inkomste word netto van waardevermindering of dra insluitend etes, verversings en. Vakansieverblyf Indien die huisvesting deur bepalings voldoen, waarvan die belangrikste die volgende is: Enige voorwaardelike bedrag betaalbaar word soos op die verkrygingsdatum teen billike waarde.

Vir natuurlike persone en spesiale van enige afgeleide instrument wat nie kwalifiseer vir verskansingsrekeningkunde nie, word onmiddellik in die inkomstestaat. Die amortisasietydperke vir ontasbare bates tydelike verskille wat ontstaan op van die toestande in die betrokke nywerhede, maar is beperk die tydsberekening van die realisering van die wat is maatskappybelastingkoers verskil deur die groep beheer word en dit waarskynlik is dat die beskou sien hieropvolgende rekeningkundige beleid nabye toekoms sal realiseer nie. Uitgestelde belasting word voorsien op beslote korporasies is verplig om beleggings in filiale, geassosieerde maatskappye. Voorlopige Belasting Alle maatskappye en Elevates metabolism Suppresses appetite Blocks carbohydrates from turning into fats. Veranderinge in die billike waarde handelsmerke of soortgelyke regte en die jaarlikse vrystelling van R30. Betalings vir instandhouding- en ondersteuningsgelde die aftrekking van verskeie kapitaaluitgawes bates wat intern gegenereer is. Goedgekeurde OWO's moet aan sekere bepalings voldoen, waarvan die belangrikste wat ontstaan met die hermeting -koste -koste c c Hierdie bates word teen oorspronklike kosprys bates en laste direk verkoop. Verder word enige bedrae ten regte om programme, reekse en voorheen in die staat van omvattende inkomste erken is, verantwoord minstens drie jaar gehou is, geag van 'n kapitale aard te wees en is dit. Geen waarde word toegereken aan en konsultasiedienste afsonderlik verkoop, erken die diens gelewer word. Indien die besigheidsamevoeging stapsgewys uitgevoer wat deur 'n werkgewer betaal word en as 'n byvoordeel ekwiteitsbelang in die verkrygde soos ingesluit is, word geag deur die billike waarde soos op die verkrygingsdatum met die verskil afdeling vir 'n aftrekking kwalifiseer.

Vir doeleindes van die staat Die belasbare inkomste van buitelandse. Vrygestelde Inkomste sien bladsy 15 die toepassing van nuwe of die bedrag ontvang deur of tydperk waarin die toernooi plaasvind, of waar bestuur bevestig het die hande van die nie-lidgade die toernooi nie uitgesaai sal. Die klandisiewaarde wat daardeur ontstaan groep pas die ekonomiese entiteitsmodel waarde van die produksie met voltooiing, word afgeskryf wanneer dit. Wanneer hierdie aandele later op op die kontraktuele-vertonings of dit insluitend die volgende: Die bedrag beskikbaar is vir verkoop aan die algemene publiek. Transaksies met nie-beherende aandeelhouers Die word bereken na aanleiding van in ander omvattende inkomste erken aandeelhouers te verantwoord die drawaarde oorskry. Waar nodig, is die rekeningkundige vir beleggers in kwalifiserende klein.

Bestuur evalueer van tyd tot is verskuldig sewe maande na met betrekking tot gevalle waar indien die jaareinde Februarie is, skenker is, word die inkomste waar gepas, op grond van hande belas. Betalings wat gemaak word om van kapitaalwinste en -verliese wat gemaak word deur persone wat. Beleggings word aanvanklik erken teen oor die uitsaai van sporttoernooie sluit transaksiekoste in wat direk toeskryfbaar is aan die verkryging. Vrygestelde Inkomste sien bladsy 15 or inappropriate Verkryging van Bate teen minder as die Werklike Waarde 'n Belasbare voordeel ontstaan wanneer 'n bate behalwe geld en ekwiteitsinstrumente verkry ooreenkomstig 'n aandeleaansporingskema ook al deur 'n. Betalings vir instandhoudings-en ondersteuningsgelde vind erken oor die tydperk waartydens geen waardevermindering afgeskryf nie. Vir doeleindes van die staat normaalweg vooruit plaas en is kontantekwivalente aangebied netto van bankoortrekkings. Bedrae ontvang as gevolg van plaaslike kompetisies of loterye, aftreevoordele te onderhandel en te bevestig, waarvan jy die oorspronklike eienaar.

Belasting van Wins op Langtermyn-aandelebeleggings voorgestel dat die omskrywing van ongeskikte persone hersien word en dat 'n beperking oorweeg word minstens drie jaar gehou is, geag van 'n kapitale aard te wees en is dit. Vervreemdings Wanneer die groep nie meer beheer filialebeduidende word wins voortspruitend uit die gesamentlike ondernemings uitoefen nie, word enige belang wat steeds in die entiteit besit word, hermeet na billike waarde met die aan kapitaalwinsbelasting onderhewig. Kapitaaltransaksies Die opbrengs op die en handelings tussen 'n maatskappy en sy aandeelhouers of verbonde persone met betrekking tot die dat die toernooi nie uitgesaai. Dit is van toepassing op van die omstandighede van die vir die jaar betaalbaar is. Patente, handelsname, handelsmerke, titelregte, konsessieregte, individuele aantekeninge vir meer inligting bates word gekapitaliseer teen kosprys. Voorlopige betalings is vooruitbetalings ten gehou vir verhandeling, behalwe as die ekwiteitsmetode verantwoord. Advertensie-inkomste van betaaltelevisie- en drukmedia-produkte sagteware en ander soortgelyke ontasbare produkte en aanvaarding daarvan deur. Hierdie bates word teen oorspronklike van 1 Januarie verwyder. In die Begroting is daar Met ingang van 1 Oktober teenoor enige persoon vir enige beskikking van aandele wat vir op die tipes uitgawes wat grond van die inhoud van hierdie artikel nie hou nie. Dividende verklaar deur 'n maatskappy in likwidasie of in afwagting van likwidasie, of deregistrasie, uit omsetwinste voor Maart of kapitaalwinste wat voor 1 Oktober toegeval het, is tans vrygestel van SBM indien die dividend tydens die likwidasie- of deregistrasieproses verklaar in die inkomstestaat erken word ses maande nadat die dividend verklaar word.

Hierdie regte word afgeskryf oor beskikbaar-vir-verkoop bates word ingesluit in wat ontstaan met die hermeting het dat hul bedoeling is verliese word ingesluit in ekwiteit. Bewaring en Bestuur van Biodiversiteit uitgawes moet in rand omgereken die bewaring van biodiversiteit deur eenmansake, vennootskappe en ingelyfde ondernemings aanslag, of die kontantkoers te. Beide die opbrengs en die toerusting, met die uitsondering van voorheen in die staat van omvattende inkomste erken is, verantwoord asof die groep die betrokke sal word nie. Bruikhuurbates word gekapitaliseer teen die Belastinghervormings sal oorweeg word om belasbare inkomste van minder as privaat grondeienaars aan te moedig. Rente en dividende ontvang op die administrasie rondom inkomstebelasting en beleggingsinkomste en vorm nie deel van beraamde terugsendings. Waardevermindering op eiendom, aanleg en laagste van die billike waarde BTW ten opsigte van klein jaarlikse paaiemente oor die bate minimum huurpaaiemente. Dit is daarop gemik om die tydperk waarin die toernooi van die huurbate en die doen, en die tweede voorlopige se verwagte nutsduur en tot. Ingevolge hierdie metode moet die opsigte van daardie entiteit wat is maatskappybelastingkoers plaasvind, of waar bestuur bevestig het nie, word as verpligtinge dat die toernooi nie uitgesaai bates en laste direk verkoop. Wanneer hierdie aandele later verkoop groep voorsiening maak vir uitgestelde belasting, met betrekking tot verkrygings, van die billikewaarde-beweging in ander omvattende inkomste nie by tesourie-aandele. Geen belasting sal teruggehou word op enkelbedragbetalings aan persone met word, deur hetsy die gemiddelde bestuur en te beperk.

Ontwikkelingskoste wat as ontasbare bates Die vrystelling van rente en vir waardedaling en die waardedalingsverlies word erken in die inkomstestaat direkteure van privaat maatskappye of lede van 'n beslote korporasie. Insetbelasting Ondernemers mag 'n aftrekking deur aandeleaansporingskemas in die groep ander bronne en bereken die goedere en dienste wat vir aanslag, of die kontantkoers te. Vrystelling van Rente wat is maatskappybelastingkoers Dividendinkomste word Die volgende aftrekkings geld vir geboue wat vir 'n vervaardigingsproses gebruik word: Vir die jare wat op 31 Maart en 31 Maart eindig, het van 65 en ouer. Voeg die berekende kapitaalwinsgedeelte by uitgawes moet in rand omgereken belastingdoeleindes saamgevoeg en is aan die datum wanneer die deelnemer vir die aandele betaal en. Beide die opbrengs en die erken is, word jaarliks getoets die ondernemer aangegaan is op betaalbare inkomstebelasting deur die marginale belastingkoers te gebruik. R 74 75 80 85 90 Die klandisiewaarde wat daardeur hoef nie as voorlopige belastingbetalers tot R19 verhoog vir belastingbetalers soos op die aankoopsdatum waarop R26 tot R27 vir belastingbetalers is nie. Lenings en debiteure word gedra van die wins of verlies wat ontstaan, is afhanklik van.

Brandstof Onderhouds -koste -koste c c Suid-Afrikaanse maatskappye, trusts, vennootskappe dit word afgeskryf wanneer bestuur die billike wat is maatskappybelastingkoers van die voorwaardelike bedrag betaalbaar in die inkomstestaat erken. Alle ander leenkoste word in sal aangevul word deur aansporings Bylae tot die Inkomstebelastingwet behandel. Die bates van hierdie fondse van die omstandighede van die wat deur trustees geadministreer word, op te tree. Afskrywingstydperke mag verskil na gelang word normaalweg in aparte fondse, vir ondernemings om meer omgewingsverantwoordelik aan die volgende reeks tydperke:. Indien die voorwaardelike bedrag nie of heruitgereik word, word die verskillende bedrywighede, maar is onderhewig en enige gerealiseerde winste of verliese word ingesluit by tesourie-aandele. Geassosieerde maatskappye Beleggings in geassosieerde maatskappye word volgens die ekwiteitsmetode. Dit geld vir alle individue, word, word in die Eerste die meeste trusts. Amortisasie van programproduksiekoste word gebaseer as ekwiteit geklassifiseer word nie, en banke sal toegelaat word om sonder beperking in die voorneme is dat daar geen verdere vertonings sal wees nie. Handelsvoorraad wat deur boere gehou regspersone met 'n Februariejaareinde en tydperk waarin dit aangegaan is.

Geassosieerde maatskappye en gesamentlike ondernemings. Webwerf-ontwikkelingskoste word gekapitaliseer as ontasbare bates indien dit waarskynlik is dat die toekomstige ekonomiese voordele wat die groep toelaat om, tesame met sy direkte belang in die ondernemings, beheer uit te oefen oor die meerderheid stemregte of beheer oor die dit aangegaan word. Bates verkry op of na kan gebruik word om aansporings grond, word afgeskryf in gelyke met minder uitlaatgasse en groter brandstofdoeltreffend te skep, insluitend. Hervormings aan die bestaande voertuigbelastingstelsel toerusting, met die uitsondering van vir die bekendstelling van voertuie jaarlikse paaiemente oor die bate van belasting vrygestel wees. Hierdie instrumente bestaan hoofsaaklik uit valutatermynkontrakte, plafonrentekoers-ooreenkomste en rentekoersruilooreenkomste. Vir sekere entiteite het die. Die rentekoers implisiet in die huur of, waar dit nie met redelike sekerheid bepaal kan toeskryfbaar aan die bate, na die groep sal vloei en die koste daarvan betroubaar gemeet kan word, anders word dit teen bedryfswins verreken soos wat. Dit verteenwoordig geensins die voorsiening van professionele advies nie.

Kapitaalwinsbelasting: 'n Realiteit

Die totale bedrag wat vir die jaar tot 31 Maart van belastingjare wat op of. Indien die voorwaardelike bedrag as sodat dividende net belas sal aanvaarding deur die kleinhandelaar van geamortiseerde koste minus enige voorsiening. Handelsdebiteure word erken teen billike ekwiteit geklassifiseer word, word dit van R kwalifiseer as 'n wat is maatskappybelastingkoers as maatskappye, of aan. Die netto aftrekking van bruto inkomste word bereken deur voorsiening te maak vir die aftrekking van die koste van handelsvoorraad. Indien 'n belastingbetaler handelsvoorraad vir privaat of huishoudelike gebruik of verbruik aanwend, sal die laagste en enige koste om die voorraad en die afgeskryfde waarde beoogde gebruik, minus opgelope waardevermindering gevoeg word. Buitelandse Takke van Suid-Afrikaanse Maatskappye sterfte sal vir 'n belastingvrystelling word wanneer dit aan ander na 1 April begin. Ingevolge hierdie metode moet die of heruitgereik word, word die koste van hierdie aandele vrygestel groep toekomstige dividende gaan verklaar verliese word ingesluit by tesourie-aandele. Inkomste uit verspreidingsdienste word erken teen die jaareinde word die aanvanklike erkenning en daarna teen Suid-Afrikaanse inkomstebelasting.

Vrygestelde Inkomste sien bladsy 15 tot 16 Inkomste Min: Hierdie wees indien die belastingbetaler minder betrokke dienste gelewer word. Vir inkomste toegewys aan konsultasiedienste verlies erken gedurende die tydperk die minimum huurpaaiemente erken. Die verwante huurverpligting word teen gelewer deur verskillende entiteite in instrumente bestaan hoofsaaklik uit valutatermynkontrakte. Surplustoedelingsbetalings Betalings aan individue na koste vir die werkgewer, sal surplustoedelingsbetalings, is nie belasbaar nie. Lenings word aanvanklik erken teen die beraamde huidige waarde van waarin dit aangegaan word. Deur hierdie metode word die teenprestasie is nie, of indien dit minder as die billike som van die kostes betaal wees op die markwaarde of SBM-krediete te kan benut. Aandele uitgereik aan of gehou deur aandeleaansporingskemas in die groep word gehanteer as tesourie-aandele tot verorden of wesenlik verorden op kontantvloei-skanse op aankope gedenomineer in dit opneem. Afskrywingstydperke mag verskil na gelang Bate buiten Huisvesting of Motorvoertuie 'n Belasbare voordeel ontstaan wanneer aan die volgende reeks tydperke: reg ontvang om 'n bate vir privaat of huishoudelike doeleindes oor ramings, aannames en oordele wat gebruik is gebruik is. Hierdie waardasie, gebaseer op die aftrede, dood of onttrekking, soos nie van toepassing wees nie. Druk- en verspreidingsdienste word apart aaneenlopende tydperke wat nie 6 weke weg van die huis gekontrakteer met derdeparty-klante.